لایبید ( سنگ لایم استون)

شرکت تامین کننده :

اسم سنگ : لایبید

نوع سنگ : سنگ لایم استون

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : سفید

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس :

لایبید

انواع سنگ لایم استون