لایبید پرطاووسی ( سنگ لایم استون)

اطمینان روز

شرکت تامین کننده : اطمینان روز

اسم سنگ : لایبید پرطاووسی

نوع سنگ : سنگ لایم استون

نوع فرآوری :

رنگ سنگ : مولتی کالر

متراژ سنگ :

قیمت سنگ :

توضیحات :

تلفن تماس : 02156230115-7

لایبید پرطاووسی

انواع سنگ لایم استون