سنگ های  اونیکس شماره ۱

تکستچر سنگ های اونیکس شماره ۱

هدف از بازگزاری فایل تکسچر سنگ های ساختمانی در این وب سایت به نظور آن است که آرشتیکت ها ، طراحان سه بعدی بتوانند با استفاده از تکسچر های با کیفیت سنگ های ساختمانی طراح های سه بعدی خود را با کیفیت بالاتر و گوناگونی ارائه دهند . پیشاپیش از این که از اشتراک گزاری این فایل در وب سایت های دیگر خوداری میکنید از شما قدر دانی میکنیم.

دانلود فایل اصلی